1. Lokales
  2. Eifel

Minnge ieschte Dach err Scholl

Kostenpflichtiger Inhalt: Platt-Serie : Minnge ieschte Dach err Scholl

Sujett wiene Kengderjart jovett fröhjer nett eh Kalderherbrisch un su kohm isch dann en Scholl oohne irjendeen Ahnung watt misch ener Klass monnem Hoof va angere Kenk erwart.