1. Lokales
  2. Düren

Düren: Hamlet en der Eefel

Düren : Hamlet en der Eefel

Jessesmajo nee - wat hammer do die letzte Woche jebodde kreen: Hamlet en der Eefel. Besser wie die janze „Eifelfestspiele” wor dat Schauspell allemol, dozo noch vell spannender.

neKree ähtt oj vürhre sj,osew awt neend ieNgednreg mie eintoimrp - red aauii-rkKrrHs vno äd Saczezhw oder dei estehuLu nvo ädm e.csiHhdön lSeltt edr icsh chdo inhfcae nhe on äht:s tD„a mte ämd ,ledJ dta nkna dhoc mjede sne asepr”s!ie Dat neken dei köcL mov ehercvsinA deor nov dä Dc,leeke ied en äd nmaimkptSe op föHö e.nle Op der areeng keSc es ne Stdat kene ,pniKe wo rem een ndoR no äd anrede hsecissm on hrneo ze llov se zmo lae.zhBe hIc nbe enjanpts eiw ne liFht,cs iew tda zejt ggwree tj.he reW äht do jzte lieicnthje et S?eag Em omeSm merham jeed Mgene pSs,sa do dwede ch.i e,Ne tne met nos Jeong omv ürJe,j rväev tem lla rde ögdF,ner ied od kmm.oe oVn najz ggwe r,eh su arA,ikf kmeom die ,eoojgfle mö eeh tje nmtSgium ez hm.cae tE knan olsob sen,n atd eid ichs erdoen,w nnde eiw erm ,trüüh osll erd uhoautstz,plR wo erm edi Sleelp nees ankn, esnrg emör ene Zong rapsesv ee.krn Wäej endne luHunjsie É atD dwdi op edej aFll uaje.siütmlhc neWn edr momSe ues iwdd ewi äd tz,tlee iseitenesrrt dta ekene .emi nanD tsknane pe„on rai” ihämlcn eerejss.v Ävevr nnda eenkr reim e anjz egrna rlPmo:eb Osn kreho.egnnHtinvsaucez zJet rammeh radj ehcirs eanomglatn eorfjre eiw en icnhereS,d hann qasiu atd dleJ kried ne de uneHizg rej,ekpc nökten dhlenci sne e esejsb ldeJ üfr tda enee reod areden irBe eejssvvu - nxe !od eMt rde 02 r,Eou eid son die Stewetkadr ezjt sechenk ,wlole ttkü mer jo cho etn ikrwelch ge:wg 1,0 tCen op eid tKodnwal,ttiso tda ,se lsa leeet se himc en mign kemtniaSpm ma kleeDc ,lethsöc nwne hic urhDcsu na.h On wie hic edi hechcsSi ,kenne slsoen edi son edrewStakt net gnla em hceSt etm hri eiP.res Mre hsütü ci!sh