1. Lokales
  2. Aachen

Aachen: Tankstellenräuber in die Flucht geschlagen

Aachen : Tankstellenräuber in die Flucht geschlagen

Ein 52-jähriger Tankstellenangestellter hat am Donnerstagabend einen mit einem Messer bewaffneten Räuber in die Flucht geschlagen.

gGeen 20.30 hrU tbreat erd aligsnb neentnbkau teäTr den srrmkueaVafu rde nklTateles na edr drDeesren ßaertS dun edretofr ied aauegebHrs sde elsadr.egB tiM emeni nbhrscheecAe ndu emnei Futtrßit angelg es emd raKsiseer d,hoejc nde äTert in dei hclFut zu cas.ehlgn Mti neemi rahaFdr tfelüchet edr ebrRuä in neenakbtun giuht.Rnc reD gTrdvcaettähei war rkazi 03 eaJhr t,la 190 cm ogß,r von nkralesch ugi,Fr atteh ein suejng Ghicset ndu raw imt eenir kapaBleebapls k.eibtlede siewnieH intmm ide zioePil eutrn Tl.e -25752779 o(edr -57873079 ) .gnengtee