Möt Päed on Kaar

Möt Päed on Kaar

Hujo, säät Hännes förr mech, kannste dech noch erennere on vüerstelle, wie dat vör dr Kreech on och noch Johre donoh bey oss em Dörp uutsuoch? Päed on Kaar bestemmte et Dörpsbeld. Autos koosch man damals an een Hank optälle.

Em janze Dörp hotte bloß sääß Männ enne alde Auto. Hüüt sütt dat bey oss em Dörp janz angesch uut. Et sind bloß noch e paar Päed do on die wäede förr de Kenger on förr de Reitturniere jehalde. Fröhjer koosche sich de Buure sonne Luxus net erlaube. Dat wor Stuss, do hot man damals ke Jeld förr. Trecker on Traktor bestemme jetz et Dörpsbeld. Hujo, säät Hännes, kannste dech noch an die schönne Belgier erennere?

Dat wore janz schwuore Kaltblootpäed, die verhältnismässich ansprochsluos wore. Enne breye Röckstrang, stämmeje decke Been, enne kotte Stätz on e staats Hengerdeel -dat wore oss Belgier. Nobbesch Pitter, dä hüüt all längs op moderne Viehhaltung ömjestellt hät, hot damals drey van die Belgier em Päedsstall stohn - enne schwatte, enne jriese on enne fusse.

Mein Jott, säät Hännes, wat wore werr fröhjer als Kenger jlöcklech, wenn werr möt Päed on Kaar nohm Feld fahre koosche. Wat wore werr stööch, wenn dr Buur oss so aav on tou enns de Züjel en de Hank juov on werr dann hopp on hüü roope koosche. On wat wor dat döx jätt, wenn em Härres de Frocht en de Schüür jefahre wued. Do moosche werr jong Klante op de Kaar on feste möt aanpacke.

Oos Kenger könne sech sojätt net mie vüerstelle. Ech beduur dat, denn die könne sech och kenne Bejreff dovan maake, wie schönn dat damals wor. Ech sach Hännes, so ängert sech de Tiet. Fröhjer hotte werr Freud, möd Päed on Kaar övver de Dörpsstroot nohm Feld fahre de könne. Hüüt mosse oppasse, datte op de Dörpsstroot van sonne Mopedfahrer net övver dr Hoop jefahre wöds.